Privacybeleid

 

Liner Innovation b.v. zal uw adresgegevens niet aan derden verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor een correcte en juiste uitvoering van uw wensen/leveringen en bestellingen en gebruikt voor interne statistieken.

 

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van onze website is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie (bijvoorbeeld een catalogus) aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met Liner Innovation b.v., raakt Liner Innovation b.v. bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

 

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Liner Innovation b.v. en specifiek deze website, kun u ons benaderen via e-mail.

E-mail : Klik hier voor email sturen

 

4) Monitoren gedrag bezoeker

Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht.
Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we wat bezoekers voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

5) Gebruik van cookies

Deze website plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw eigen browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

7) Rechten van de gebruiker
Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met Liner Innovation b.v. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via Klik hier voor email sturen) als op het fysieke adres van Liner Innovation b.v. worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door Liner Innovation in behandeling genomen.

 

8) Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

 

9) Beveiliging
Liner Innovation b.v. spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van Liner Innovation b.v. en een firewall op haar server.

 

10) Aansprakelijkheid
Liner Innovation b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

 

11) Verwijzingen naar andere websites
Op de website van Liner Innovation b.v. kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Liner Innovation b.v. geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. Liner Innovation b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Liner Innovation b.v. maakt gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener en gegevens in die context moeten tussen beide kunnen worden gedeeld.

 

12) Wijzigingen
Liner Innovation b.v.  behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door Liner Innovation b.v. op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacystatement van Liner Innovation b.v.

Laatste versie: 3-9-2018

Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.

 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Liner Innovation b.v., dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via Klik hier voor email sturen, dan wel Liner Innovation b.v., Postbus 150, 4870 AD ETTEN-LEUR.

 

 


Deze website maakt gebruik van etracker-technologie (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en optimalisering. Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anoniem gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies. De gegevens blijven echter volledig anoniem. Met deze gegevens kan de identiteit van bezoekers niet worden vastgesteld. .


De website van Liner Innovation b.v. is uitsluitend bedoeld als naslagwerk.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Liner Innovation b.v. van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, kan Liner Innovation b.v. geen garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft.

De definitieve versie van een publicatie of persbericht is de originele geprinte of gedrukte versie.

Liner Innovation b.v. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Niets uit deze applicaties, tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden gewijzigd/ verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Liner Innovation b.v.

Deze site geniet op zowel inhoud als vormgeving auteursrechterlijke bescherming. Zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van Liner Innovation b.v. is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen of daarvan afgeleid werk te genereren. Voor de voorwaarden met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij u naar onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Let op! Als u op de Facebook-knoppen klikt, worden er gegevens verzonden naar Facebook.dresgegevens:

Liner  Innovation b.v.
Bredaseweg 185
4872 LA Etten-Leur
Nederland
 
Postadres:
Postbus 150

4870 AD ETTEN-LEUR

telefoon: +31 (0)76 5016258
KvKnummer : 20062687
BTW nummer : NL009932276B01

The internet site of Liner Innovation b.v. is exclusively meant as a book of references. Although the information on the Internet site is published with the largest possible care and Liner Innovation is of the opinion that the information is a correct reproduction of the state of the art of the publication on the Internet site, Liner Innovation cannot guarantee that this information is correctly and/or completely and/or still remains. The definite version of a publication or press bulletin is the originally printed version. Liner Innovation is not responsible for the impact of activities which are taken on the basis of this Internet site. Nothing from these applications, text or graphics in this Internet site may be modified, copied and/or made public by print, photocopy, fax, re-types, backup in an automated datafile or otherwise which applies to the whole or partial version, without written authorisation of Liner Innovation This site enjoys copyright protection on both contents and design. Without the writing preceding authorisation of Liner Innovation it is not permitted to copy this site or components of it in anyway. For the conditions concerning our service we refer to our general sales and supply conditions.